-

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom sa rozumie  Baldent s.r.o IČO 47252979 DIČ 2024012342 Líščie údolie 57,

842 31 Bratislava 1. januára 2014, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.95769/B Konateľ Andras Puskaryov teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením  a Zákonom o ochrane osobných údajov .

Kto sa rozumie dotknutou osobou?

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.

Čo je to poučenie dotknutej osoby?

Toto poučenie vysvetľuje ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúce účely:

1. odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári,

2. odpovede na Vaše otázky odoslané v rámci online poradne,

3. za účelom objednania sa na stomatologický zákrok;

4. za účelom marketing (na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov).

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom softvérového programového vybavenia Balent s.r.o, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje, v súvislosti s poskytnutím stomatologickej starostlivosti, môžu byť zdieľané najmä s nasledovnými inštitúciami: zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, orgánmi verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, bankami, komerčnými poisťovňami, kontrolnými orgánmi verejnej moci, poskytovateľmi právnych služieb, ako aj inými inštitúciami a orgánmi, ktorých súčinnosť je potrebná z hľadiska plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

Zároveň prevádzkovateľ uzatvoril dohodu spoločných prevádzkovateľov za účelom efektívnejšieho poskytovania stomatologickej starostlivosti na dobu neurčitú, a preto Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj s nasledovnými spoločnosťami: 32TEETH s.r.o, AK Smile. Spoloční prevádzkovatelia určili spoločného zástupcu, a to spoločnosť 32TEETH s.r.o

Prevádzkovateľ spolupracuje s rôznymi externými subjektmi, ktorých súčinnosť je nevyhnutná k riadnemu poskytnutiu služieb, s ktorými zdieľa osobné údaje pacienta. Takýmito externými subjektmi sú najmä zdravotné laboratóriá, externí zubní laboranti, poskytovatelia servisu softvérového a technického vybavenia prevádzkovateľa, resp. iné tretie subjekty, ktorých súčinnosť je nevyhnutná k riadnemu poskytnutie služieb prevádzkovateľom.

Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu nie sú zdieľané so žiadnymi tretími subjektmi a sú výlučne spracúvané za účelom priameho marketingu našej spoločnosti.

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky.

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: info@blkdental.com alebo poštou Baldent s.r.o Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 1, resp. môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne.

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu na: info@blkdental.com alebo poštou na adresu: Baldent s.r.o Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 1

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, prostredníctvom e-mailu na: info@blkdental.com alebo poštou na adresu: Baldent s.r.o Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 1

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Prenos Vašich osobných údajov

V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našou spoločnosťou, ale zároveň máte záujem, aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov osobne, prostredníctvom emailu na info@blkdental.com alebo poštou na adresu: Baldent s.r.o Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 1

Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú použité na účely marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. V prípade, ak ste s použitím Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať, a to osobne, prostredníctvom emailu na: info@blkdental.com alebo poštou na adresu: Baldent s.r.o Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 1

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.

Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne, prostredníctvom e-mailu na: info@blkdental.com alebo poštou na adresu: Baldent s.r.o Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 1

Odvolať možno súhlas aj jednotlivo na niektorý z osobných údajov alebo súhrnne. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované.

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Súbory „cookie“ na našej webovej stránke

Naša spoločnosť môže používať na svojej webovej stránke www.blkdental.com súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu.

Baldent s.r.o môže využívať súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok.

Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia Vášho prehliadača ani nebudú ukladať.

Použitie nástrojov Google Analytics a Google Remarketing

Na stránkach www.blkdental.com  môžu byť používané služby tretích strán, akými sú napr. spoločnosti Google Inc. Analytics a pod. U týchto služieb sa používajú súbory cookies. Uvedenými službami tretích strán analyzujeme návštevnosť a využívanie našej webovej stránky. Získané informácie o používaní našej webovej stránky zdieľame s poskytovateľmi analytických služieb za účelom jej vyhodnotenia. Aj napriek tomu, že Vaše osobné údaje môžu byť prenášané tretím stranám do zahraničia, Vaše osobné údaje sú vždy anonymizované formou skrátenia IP adresy o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie ku konkrétnej fyzickej osobe. Zároveň je možné sa z takýchto analytických služieb odhlásiť a to vyjadrením nesúhlasu s použitím súborov cookies na našej webovej stránke.